Číslo hlasovania: 1956
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   odpredaj spoluvlastníckeho podielu 2/16 k celku pozemku, vedeného na LV 9703 v k.ú. Komárno ako p.č. 1168/17 o výmere 397 m2, zastavaná plocha, pre Z. O..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: