Číslo hlasovania: 1957
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na ukončenie a uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. ukončenie Zmluvy o nájme pozemku č. 663/2002 – MPO zo dňa 24.03.2003, uzatvorenej medzi Mestom Komárno ako prenajímateľom a G. Z. a manželkou A. Z., ako nájomcami na časť pozemku o výmere 6 m2 z p.č. 1951 o výmere 235 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno dňom 30.09.2006, z dôvodu prevodu vlastníctva novinového stánku nachádzajúceho sa na predmetnom pozemku,
  2. uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 6 m2 z p.č. 1951 o výmere 235 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v K.ú. Komárno, pre GEFIX, s.r.o., IČO: 36554863, so sídlom Šoltésovej 29, 940 59 Nové Zámky, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14146/N, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou od 01.10. 2006, za nájomné vo výške 12,- Sk/m2/deň, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie dohody o skončení nájmu pozemku v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,
  2. zabezpečiť zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.
  3. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: