Číslo hlasovania: 1958
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoruMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru s podlahovou plochou 79 m2 na Ulici priateľstva v Komárne „Ľavé krídlo retranchementu – 1, kazamatná miestnosť 3/5“ v objekte Bašta II so súp.č. 1372 na p.č. 5846/1, vedenom na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre B. K., podnikateľ obchodným menom Beata Kubicová, IČO: 33939632, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401 –7660, na dobu 4 rokov, za nájomné vo výške 500,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie návrhu zmluvy o nájme nebytového priestoru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: