Číslo hlasovania: 1960
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k žiadosti MUDr. Noémi Zajosovej o odpredaj pozemkuMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 950 m2 z p.č. 7363 o výmere 4294 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, v zmysle uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1593/2006 zo dňa 06.07.2006.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: