Číslo hlasovania: 1961
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na prenájom pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov pre N - Lél, a.s., IČO: 36535061, so sídlom Veľký Lél, 946 12 Zlatná na Ostrove, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10127/N, na dobu neurčitú, s polročnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 1.700,- Sk/ha/rok:

   za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: