Číslo hlasovania: 1964
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru s podlahovou plochou 90 m2 na Ulici priateľstva v Komárne v „Centrálnej časti retranchementu, delový rondel“ v objekte Bašta II so súp.č. 1372 na p.č. 5846/1, vedenom na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre J. P., podnikateľ obchodným menom J. P. – COLOR PRIZMA, IČO: 11901616, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401 –1494, na dobu neurčitú so šesťmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 800,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie návrhu zmluvy o nájme nebytového priestoru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: