Číslo hlasovania: 1965
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 24 m2 z p.č. 2452/1 o výmere 7082 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre P. P. a manželku T. P., nakoľko na zriadenie letnej terasy na území Mesta Komárno sú stanovené podmienky v zmysle VZN č. 5/2004, ktorým sa stanovujú podmienky pre vytvorenie letných terás na území mesta Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: