Číslo hlasovania: 1967
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj resp. prenájom pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpredaj resp. prenájom časti pozemku o výmere cca 12 m2 z p.č. 2299/1 o výmere 2246 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre M. A., podnikateľ obchodným menom M. A. – ZELMA, IČO: 42197183, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne , číslo živnostenského registra: 410 – 16973.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: