Číslo hlasovania: 1968
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na usporiadanie vlastníctva pozemkovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   vydanie stanoviska, že Mesta Komárno nemá výhrady proti vzniku vlastníckeho práva a vydaniu notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva podľa § 63 písm. a) bodu 2 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov pre podielových spoluvlastníkov rodinného domu so s.č. 339 na p.č. 128/6, vedeného na LV 249 v k.ú. Nová Stráž, M. G., v podiele 1/2 k celku, M. Sz. v podiele 1/4 k celku a R. Po. v podiele 1/4 k celku, k novovytvoreným parcelám v k.ú. Nová Stráž, podľa geometrického plánu č. 35049251 - 57/2006 zo dňa 24.04.2006 označeným ako:

   za predpokladu, že žiadateľ bude spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky vydržania,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie vyjadrenia mesta v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: