Číslo hlasovania: 1969
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemkov, novovytvorených parciel v k.ú. Nová Stráž

   vytvorených geometrickým plánom č. 35049251-57/2006 zo dňa 24.04.2006 z neknihovanej parcely č. 178 o výmere 7 794 m2, cesta, do podielového spoluvlastníctva pre M. G., v podiele 1/2 k celku, M. Sza. v podiele 1/4 k celku a R. P. v podiele 1/4 k celku, za cenu v súlade s § 2 VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení neskorších predpisov t.j. 112,- Sk/m2 za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu,
  2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie kúpnej zmluvy.

    Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: