Číslo hlasovania: 1970
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku, označenej ako diel č. 10 o výmere 4 m2 od p.č. 2183 k p.č. 1134 a diel č. 11 o výmere 25 m2 od p.č. 2183 k p.č. 1135 podľa geometrického plánu č. 35049171-37/2005 zo dňa 28.06.2006 z PK parcely č. 2183 o výmere 7784 m2, cesta, vedenej na PK vložke č. 3143 v k.ú. Komárno, pre A. K.-P., za cenu v súlade s § 2 VZN č. 4/1998 o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Mesta Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení neskorších predpisov t.j. 150,- Sk/m2 za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
  4. Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
    Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: