Číslo hlasovania: 1971
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere cca 80 m2 z p.č. 1666/10 o výmere 118 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre F. N., na dobu 3 rokov, za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k plánovaným rodinným domom s napojením na miestnu komunikáciu (Elektrárenská cesta) a uloženia inžinierskych sietí, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: