Číslo hlasovania: 1972 - spresnenie ručne, 18-1-1
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na prenájom pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 28 m2 z p.č. 1852 o výmere 2359 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre F. V., podnikateľ obchodným menom F. V. – IRON, IČO: 11711337, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401-2684, nakoľko na zriadenie letnej terasy na území Mesta Komárno sú stanovené podmienky v zmysle VZN č. 5/2004, ktorým sa stanovujú podmienky pre vytvorenie letných terás na území mesta Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: