Číslo hlasovania: 1973
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na prenájom pozemkuMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku o výmere 25 m2 z p.č. 132/1 o výmere 1709 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre KG – DM, s.r.o., IČO: 35973650, so sídlom Senný trh 9, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17555/N, nakožko na zriadenie letnej terasy na území Mesta Komárno sú stanovené podmienky v zmysle VZN č. 5/2004, ktorým sa stanovujú podmienky pre vytvorenie letných terás na území mesta Komárno.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Lajos Csonka MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali: