Číslo hlasovania: 1974
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na prenájom pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, ako p.č. 7985 o výmere 2168 m2, zastavaná plocha, p.č. 7986 o výmere 281 m2, zastavaná plocha a p.č. 7987 o výmere 627 m2, zastavaná plocha, (celého areálu) pre Ľ. K., podnikateľ obchodným menom Ľ. K. – MOBILMARK, IČO: 14144701, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Komárne, číslo živnostenského registra: 401-3179, na dobu neurčitú so šesťmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 15% z ceny podľa BDÚ t.j. 162,- Sk/m2/ rok, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: