Číslo hlasovania: 1975
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkovMestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   odpredaj pozemkov, vedených na LV 934 v k.ú. Nová Strហako p.č. 1706/5 o výmere 2781 m2, ovocný sad, a p.č. 1706/13 o výmere 433 m2, zastavaná plocha, pre M. H..
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
 Frigyes Gogola

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: