Číslo hlasovania: 1976
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o nájme na časť pozemku o výmere 16 m2 z p.č. 6441/1 o výmere 24924 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre Š. Z. a manželku E. Zá., na dobu 10 rokov, za nájomné vo výške 5,- Sk/m2/rok, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: