Číslo hlasovania: 1977
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemkuMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere cca 105 m2 z p.č. 126 o výmere 8042 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, pre RIMO, s.r.o., IČO: 35861185, so sídlom Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14471/N, na dobu 1 roka, za účelom úpravy povrchových vrstiev chodníka na Gazdovskej ulici v Komárne, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: