Číslo hlasovania: 1978
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne číslo 1505/2006 zo dňa 11. mája 2006Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1505/2006 zo dňa 11. mája 2006 nasledovne:

„A konštatuje, že

   K. K. a neb. manžel F. K. zaplatili kúpnu cenu za stavebný pozemok p.č. 160/7 v k.ú. Nová Strហvo výške 2 136,- Kčs dňa 27.12.1978 Miestnemu národnému výboru Nová Stráž. Na poštovej poukážke je omylom uvedené p.č 160/2. Boli v domnení, že odkúpili prižahlý pozemok za svojím rodinným domom, pričom kúpna zmluva napriek uhradeniu kúpnej ceny pozemku dodnes nebola realizovaná,

B) schvažuje

   odpredaj nehnutežností, vedených na LV č. 934, ako p.č. 147/9 o výmere 73 m2, zastavaná plocha, a p.č. 160/7 o výmere 534 m2, záhrada, v k.ú. Nová Strហpre pre K. K., v podiele 33/51 k celku, Zs. K., v podiele 9/51 k celku a S. K., v podiele 9/51 k celku, za celkovú kúpnu cenu 8 176,- Sk, za nasledovných podmienok:

C/ ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: