Číslo hlasovania: 1979
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu ukončenie nájomného pomeru dohodou a k uzatvoreniu zmluvy o nájme nebytových priestorovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. uzatvorenie dohody o skončení nájmu nebytových priestorov na poschodí východného traktu v budove Dôstojníckeho pavilónu, so súp.č. 142 na p.č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, prenajatých pre M. M., na základe zmluvy o nájme č. 465/OSM/2004 zo dňa 26. júla 2004 v znení dodatku č. 1, uzatvoreného pod č. 545/OSM/2004 dňa 01.októbra 2004,
  2. uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na poschodí východného traktu v budove Dôstojníckeho pavilónu, so súp.č. 142 na p.č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s podlahovou plochou 83,86 m2, pre účely ORL ambulancie, pre MEDLAR, s.r.o., IČO: 36367044, so sídlom Nám. M.R. Štefánika 2, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18219/N, za rovnakých podmienok, ako bola uzatvorená Zmluva o nájme s nájomcom M. M. pod č. 465/OSM/2004 dňa 26. júla 2004 v znení dodatku č. 1, uzatvoreného pod č. 545/OSM/2004 dňa 01.októbra 2004, na dobu určitú do 31. júla 2014, za nájomné vo výške 750,- Sk/m2/rok, s tým, že nebytové priestory môžu slúžiť výlučne na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,

   za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia a návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: