Číslo hlasovania: 1980
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu ukončenie nájomného pomeru dohodou a k uzatvoreniu zmluvy o nájme nebytových priestorovMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. uzatvorenie dohody o skončení nájmu nebytových priestorov na poschodí východného traktu v budove Dôstojníckeho pavilónu, so súp.č. 142 na p.č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, prenajatých pre M. G., na základe zmluvy o nájme č. 466/OSM/2004 zo dňa 26. júla 2004 v znení dodatku č. 1, uzatvoreného pod č. 546/OSM/2004 dňa 01.októbra 2004,
  2. uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na poschodí východného traktu v budove Dôstojníckeho pavilónu, so súp.č. 142 na p.č. 1846/3, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s podlahovou plochou 85,10 m2, pre účely očnej ambulancie pre OFT – IRIS s.r.o., IČO: 36366587, so sídlom Gazdovská ulica 38, 945 01 Komárno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18206/N, za rovnakých podmienok, ako bola uzatvorená Zmluva o nájme s nájomcom M. G. pod č. 466/OSM/2004 dňa 26. júla 2004 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného pod č. 546/OSM/2004 dňa 01.októbra 2004, na dobu určitú do 31. júla 2014, za nájomné 750,- Sk/m2/rok, s tým, že nebytové priestory môžu slúžiť výlučne na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,

   za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu dohody o skončení nájmu v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia a návrhu zmluvy o nájme v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: