Číslo hlasovania: 1982
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu ukončenie nájomného pomeru dohodou a k uzatvoreniu zmluvy o nájme nebytových priestorovMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpustenie nájomného za prenájom záhrady za rok 2006 podľa Nájomnej zmluvy, uzatvorenej pod č. 344/2000- MPO dňa 22.05.2000 na časť p.č. 3085 o výmere 384 m2, záhrada, v k.ú. Komárno, pre A. Lo..
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: