Číslo hlasovania: 1983
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na zmenu podmienok zmluvy o výpožičke nebytového priestoruMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zmenu podmienok výpožičky podľa Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 652/00 - MPO zo dňa 14.11.2000 v znení dodatku č. 1, uzatvoreného pod č. 41/2002-OOP dňa 14.05.2002, medzi Mestom Komárno, ako požičiavateľom a Pro arte Danubií, ako vypožičiavateľom s účinnosťou od 1. 1. 2007 tak, že prevádzkové náklady ako sú vodné, stočné, vykurovanie hradí vypožičiavateľ priamo dodávateľovi a spotrebu za elektrickú energiu hradí požičiavateľ v maximálnej výške 150.000,- Sk/rok, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť zaslanie návrhu dodatku k zmluve o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: