Číslo hlasovania: 1984
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na započítanie hodnoty hnuteľných vecí do nedoplatku nájomného za nebytový priestorMestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   započítanie hodnoty hnuteľných vecí (mreže na oknách a dverách a 2 ks plastových okien) v celkovej hodnote 42.000,- Sk do nedoplatku nájomného vo výške 42.750,- Sk, podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 175/OSM/2004 zo dňa 23.01.2004, ktorá bola ukončená dohodou č.19/3452/OSM/2006 zo dňa 06.02.2006 ku dňu 31.03. 2006, pre T. T..
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: