Číslo hlasovania: 1985
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťažMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

   Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 26. 8. 2006,

B) schvaľuje

 1. predaj 1- izbového bytu na III. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1183 na Cintorínskom rade č. 4/30 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 3172/152256 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 2728 o výmere 664 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 7840, v k.ú. Komárno, pre A. N., za kúpnu cenu 670.000,- Sk,
 2. predaj 2-izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 1378 na Ul. priateľstva 13/28 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5471/1293313 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 6057 o výmere 1266 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8666, v k.ú. Komárno, pre A. P., a manželku B. P., za kúpnu cenu 521.000,- Sk,
 3. predaj 3-izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 2915 na Vodnej ul. 13/38 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 6138/331992 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 1503 o výmere 595 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 8120, v k.ú. Komárno, pre I. Š., za kúpnu cenu 850.000,- Sk,
 4. predaj dvojgarsónky na prízemí obytného domu so súpisným číslom 1375 na Ul. priateľstva 1/20 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2440/117633 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 5879 o výmere 562 m2, zastavaná plocha, vedeného na LV č. 9228, v k.ú. Komárno, pre M. Ď., za kúpnu cenu 141.000,- Sk,

   za nasledovných podmienok: poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C) schvaľuje

   odmenu pre zúčastnených členov komisie pre VS podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž nasledovne:

Za verejnú súťaž, konanú dňa 26. 8. 2006
L. S.k – licitátor 2.500,- Sk
L. M. H. 2.500,- Sk
B. S. 2.500,- Sk

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,
 2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
 4. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola

   Nehlasovali: