Číslo hlasovania: 1986
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k petícií primátora Hurbanova a starostov obcí Bajč, Dulovce, Imeľ, Nesvady, Pribeta, Svätý Peter a Martovce na zrušenie uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1114/2005 zo dňa 08. 09. 2005.Mestské zastupiteľstvo v Komárne

konštatuje, že

   petícia primátora mesta Hurbanova a starostov obcí Bajč, Dulovce, Imeľ, Nesvady, Pribeta, Svätý Peter a Martovce zo dňa 21. 07. 2006 nemá oporu v zákone a nespĺňa zákonné náležitosti petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: