Číslo hlasovania: 1987
Číslo bodu: 52.
Uznesenie k Návrhu na určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2006 v meste KomárnoMestské zastupiteľstvo v Komárne

určuje

   volebné obvody a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2006 v meste Komárno. Počet poslancov a zoznam ulíc podľa jednotlivých volebných obvodov tvorí prílohu uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: