Číslo hlasovania: 1988
Číslo bodu: 52.
UznesenieMestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   vybudovanie osvetlenia na Ul. mládeže zo strany oplotenia dvorov a pri garážach,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zahrnúť do rozpočtu mesta Komárno pri jeho tvorbe pre rok 2007.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó
Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Attila Czíria JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali: