Číslo hlasovania: 1989
Číslo bodu: 52.
UznesenieMestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   realizáciu projektu parkovacích miest na I. a II. sídlisku,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   náklady s tým spojené zahrnú do rozpočtu mesta Komárno pri jeho tvorbe pre rok 2007.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek PaedDr. István Bende  Attila Farkas
 Frigyes Gogola RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: