Číslo hlasovania: 7961
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku a implementácii projektu ISPA/Kohézneho fondu č. 12/2008/5.3 “Nakladanie s odpadovými vodami v Meste Komárno”


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

podpísanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a implementácii projektu ISPA/Kohézneho fondu č. 12/2008/5.3 „Nakladanie s odpadovými vodami v Meste Komárno“ medzi Ministerstvom životného prostredia SR a konečným prijímateľom Mestom Komárno,

B/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

podpísať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku a implementácii projektu ISPA/KF
v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 15 dní od prijatia tohto uznesenia
Zodpovedný: primátor mestaPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: