Číslo hlasovania: 7962
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k návrhu na obsadenie funkcie riaditeža príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Informáciu komisie o výsledku výberového konania vypísaného na obsadenie funkcie riaditeža príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS zo dňa 12. februára 2008,

B/ odvoláva
Ing. Petra Adlera

z funkcie riaditeža príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS dňom 29. februára 2008,

C/ schvažuje
návrh na vymenovanie


Ing. Dezső Nágela do funkcie riaditeža príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS dňom 1. marca 2008.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: