Číslo hlasovania: 7963
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k návrhu na obsadenie funkcie konateľa VIATOR, s.r.o. Komárno 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Informáciu komisie o výsledku výberového konania vypísaného na obsadenie funkcie
konateľa VIATOR, s.r.o. Komárno zo dňa 12. februára 2008,

B/ odvoláva
Ing. Ľuboša Veľkého

z funkcie konateľa spoločnosti VIATOR, s.r.o. Komárno dňom 29. februára 2008,

C/ schvaľuje
návrh na vymenovanie


Ing. Mariána Molnára do funkcie konateľa spoločnosti VIATOR, s.r.o. Komárno dňom 1. marca 2008.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
 Juraj Bača MUDr. Anton Marek Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: