Číslo hlasovania: 7964
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k informácii o zvolaní mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti VIATOR, s.r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

informáciu o zvolaní a o programe zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti VIATOR, s.r.o.,

B/ schvaľuje

1. odvolanie Ing. Ľuboša Veľkého z funkcie konateľa VIATOR, s.r.o. dňom 29. februára 2009,

2. menovanie Ing. Mariána Molnára do funkcie konateľa VIATOR, s.r.o. dňom 1. marca 2009,

3. zmluvu o výkone funkcie konateľa spoločnosti VIATOR, s.r.o (tvorí prílohu uznesenia),

4. odmenu členom dozornej rady VIATOR, s.r.o. vo výške 3.500,- Sk mesačne,

C/ poveruje a splnomocňuje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

na zastupovanie Mesta Komárno na valnom zhromaždení VIATOR, s.r.o. v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: