Číslo hlasovania: 7965
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k informácii o zvolaní mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti CALOR, s.r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

informáciu o zvolaní a o programe zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti CALOR, s.r.o.,

B/ schvaľuje

1. zmenu programu valného zhromaždenia (tvorí prílohu uznesenia),

2. odmenu členom dozornej rady CALOR, s.r.o. vo výške 3.500,- Sk mesačne,

C/ poveruje a splnomocňuje
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

na zastupovanie Mesta Komárno na valnom zhromaždení CALOR, s.r.o. v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: