Číslo hlasovania: 7966
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k Návrhu na spolufinancovaniu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Mieru“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Mieru“, ktorý je realizovaný pre Materskú školu Ul. mieru 16, Komárno a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno,
2. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
3. spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 390.000,- Sk,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: podľa oznámenia MVaRR SR
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: