Číslo hlasovania: 7974
Číslo bodu: 16.
Uznesenie k žiadosti o výpožičku pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku o výmere 1 m2 z p.č. 29/16 o výmere 1496 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, za účelom umiestnenia 130 cm vysokej bronzovej sochy kráľovnej Alžbety Bavorskej –Sziszi pre Občianske združenie PALATINUS – PALATINUS Polgári Társulás, IČO: 36106852, so sídlom Nádvorie Európy 1, 945 01 Komárno, zaregistrované na Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90 -16178, na dobu určitú, t.j. 30 rokov za nasledovnej podmienky:

- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy o výpožičke,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: