Číslo hlasovania: 833
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne,

B) zrušuje

uznesenia č.:
99/2003
292/2003
293/2003
295/2003
302/2003
350/2003
378/2004
383/2004
442/2004

pre neaktuálnos.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: