Číslo hlasovania: 834
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

správu o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“,

B) žiada projektovú manažérku

zabezpečiť právnu analýzu a analýzu finančného dopadu na rozpočet mesta všetkých troch alternatívnych možností pokračovania projektu.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: Mgr. Adrianna Finta, projektová manažérka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: