Číslo hlasovania: 835
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Návrhu dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Domova – penziónu pre dôchodcov a domova dôchodcov Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Domova - penziónu pre dôchodcov a domova dôchodcov v Komárne so sídlom Špitálska ul. 16, Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

odovzdať riaditeľke dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Domova - penziónu pre dôchodcov a domova dôchodcov Komárno.

Termín: 31.07.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: