Číslo hlasovania: 836
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe hlavného kontrolóra mesta


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: