Číslo hlasovania: 837
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 2. polrok 2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 2. polrok 2004.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: