Číslo hlasovania: 838
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, Komárno na zakúpenie chladničky do cvičnej kuchyne vo výške 8.500,- Sk,
2. Slovenský zväz sluchovo postihnutých ZO Komárno, Nám. Kossútha 3, Komárno na zakúpenie kompenzačnej pomôcky pre sluchovo postihnutých – nedoslýchavých občanov a to 1 ks Audioport A-200, vo výške 6.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukáza schválené finančné dotácie z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre:

1. Špeciálnu základnú školu a Špeciálnu materskú školu Komárno, Hradná 7, Komárno na zakúpenie chladničky do cvičnej kuchyne vo výške 8.500,- Sk,

Termín: 31.07.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. Slovenský zväz sluchovo postihnutých ZO Komárno, Nám. Kossútha 3, Komárno na zakúpenie kompenzačnej pomôcky pre sluchovo postihnutých – nedoslýchavých občanov a to 1 ks Audioport A-200, vo výške 6.000,- Sk.

Termín: 31.07.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: