Číslo hlasovania: 839
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prideliť 1 izbový mestský byt v Dome opatrovateľskej služby na Gazdovskej ul. 10/16 v Komárne pre A. G. s tým, že zmluva o nájme bytu bude uzatvorená v zmysle § 7 ods. 1 VZN č. 19/2003 za podmienky, že daruje mestu 2 izbový byt v osobnom vlastníctve na Ul. budovateľskej 54/17 v Komárne na dobu určitú: 1 rok,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripraviť darovaciu zmluvu a nájomnú zmluvu v zmysle bodu A/ uznesenia za podmienky, že náklady súvisiace s darovacou zmluvou znáša obdarovaný.

Termín: do 31.08.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: