Číslo hlasovania: 840
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

odpredaj mestských bytov terajším nájomníkom – neplatičom s odpustením 90 % penále za nezaplatené nájomné a za úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu v prípade, že žiadateľ zaplatí nedoplatok na nájomnom a na úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu a uhradí pri podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu v hotovosti 100 % ceny bytu a pozemku. Toto uznesenie MZ platí na ďalšie obdobie, do 31.12.2004.

Termín: do 31.12.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: