Číslo hlasovania: 841
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Návrhu na predaj bytov podľa VZN č. 21/2003, užívaných nájomcami,


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

predaj mestských bytov, v súlade s § 5 VZN mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch s podmienkou zabezpečenia náhradného bytu s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:

1. bytu na Ul. budovateľskej 23/31 pre F. A. za kúpnu cenu 160.000,- Sk,
2. bytu na Ul. budovateľskej 23/33, pre F. A. za kúpnu cenu 160.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva a návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 60 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: