Číslo hlasovania: 842
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

nemá námietky

proti zriadeniu večerného gymnázia v priestoroch Gymnázia J. Selyeho v Komárne pre:

Pannon Kincstár Tanoda Gimnázium és Szakképző Iskola.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: