Číslo hlasovania: 843
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

Koncepciu prevádzkovania zariadení školského stravovania v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno. Koncepcia tvorí prílohu uznesenia.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: