Číslo hlasovania: 844
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 nasledovne pre:

1. Csemadok – základná organizácia Komárno vo výške 30.000,- Sk na festival Harmonia Sacra Danubiana,
2. Komorný orchester Comorra, Letná 12, Komárno vo výške 10.000,- Sk na účasť na Celoslovenskom kole súťaže komorných orchestrov,
3. Spolok priateľov slovenskej kultúry v Komárne, Františkánov 15, Komárno vo výške 11.000,- Sk na ušitie troch úborov pre 22-člennú skupinu moderného tanca MsKS SCREAM,

B) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 22/2003 pre:

Fond ľudových tradícií, n.f., Mostová 8, Bratislava na organizovanie podujatia: Tanečná antológia 2004

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A/.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka  Frigyes Gogola JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: