Číslo hlasovania: 845
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zostavenie fotodokumentačného katalógu chránených hrobov mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/.

Termín: 31.10.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: