Číslo hlasovania: 846
Číslo bodu: 26.
Uznesenie k Správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia podľa VZN č. 23/2003 pre:

Box club Dunaj Róm, staničná 15/23, Komárno vo výške: 10.000,- Sk,

B) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na športové podujatia podľa VZN č. 23/2003 pre:

1. Športový klub boxu Spartak, Športová 1, Komárno nakoľko klubu už bola pridelená dotácia za rok 2004,
2. Box club Bašta ZRMS Komárno, nakoľko klubu už bola pridelená dotácia za rok 2004,
3. Plavecký oddiel Komko Komárno, nakoľko klubu už bola pridelená dotácia za rok 2004,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu v zmysle bodu A/.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: